Automatyzacja zbierania danych

Utworzono: piątek, 21, wrzesień 2012 08:37


Newsflash 3

Automatyzacja zbierania danych z urządzeń pomiarowych w laboratorium.

Racjonalne zagospodarowanie środków z Unii Europejskiej, a także rosnące pod presją rynku nakłady Organizacji na zapewnienie jakości umożliwiają laboratoriom sukcesywne uzupełnianie funkcjonującego zaplecza badawczego o nowoczesną aparaturę pomiarową. Jednak rosnąca liczba aparatów pomiarowych, również tych wyposażonych we własne komputery i wyspecjalizowane oprogramowanie, powoduje pojawianie się nowych problemów.

Coraz trudniej jest bowiem zarządzać danymi rozproszonymi w wielu różnych miejscach, tworzyć na ich podstawie dokumenty i raporty, utrzymać jednolite archiwum dające szybki dostęp do danych. Naturalną reakcją na zaistniałą sytuację jest koncepcja automatyzacji zbierania danych i ich integracji w komputerowej bazie danych.

Opracowanie zawiera szereg praktycznych informacji, co należy uwzględnić przy szacowaniu kosztów inwestycji automatyzacji obiegu informacji, a także na co zwrócić uwagę, aby rozwijając infrastrukturę badawczą i informatyczną zachować w dowolnym momencie zdolność integracji aparatury pomiarowej z systemem komputerowym. Uwzględniając powyższe, zakres działań obejmował będzie:

  • stworzenie centralnej bazy danych dla źródeł wyników pomiarowych,
  • dostosowanie infrastruktury informatycznej do komunikacji aparatury pomiarowej z bazą danych,
  • przygotowanie i walidacja interfejsów do komunikacji pomiędzy aparaturą a bazą danych.

Dopiero realizacja wszystkich wyżej wymienionych działań zapewnia stworzenie spójnego, sprawnie działającego systemu automatycznego obiegu informacji w laboratorium.