Automatyzacja zbierania danych - Strona 2

Utworzono: piątek, 21, wrzesień 2012 08:37


Pierwszym krokiem w tym kierunku jest zapewnienie miejsca, gdzie dane mają być zbierane i przechowywane oraz zarządzanie ich bezpieczeństwem, a także dostępem do nich. W tym zagadnieniu naturalnym sprzymierzeńcem stają się systemy LIMS, dla których jedną z kluczowych funkcjonalności jest zarządzanie właśnie taką bazą. Jednak często zakres takich systemów znacznie wykracza poza zdefiniowane potrzeby, co sprawia, że rozwiązanie staje się kosztowne zarówno w sferze licencji jak również usług wdrożeniowych. Warto zatem skierować pytanie do dostawcy takiego oprogramowania czy posiada w ofercie coś na miarę realnie zdefiniowanych potrzeb.

Ponieważ tematyka systemów zarządzania informacją w laboratorium była już przedmiotem wielu publikacji, skoncentrujemy się na tych elementach, które w momencie decyzji o wprowadzeniu systemu skomputeryzowanego, zapewnią możliwość uruchomienia automatycznej transmisji danych z aparatów pomiarowych.

Posiadając przygotowaną bazę danych z jednej strony oraz infrastrukturę badawczo-pomiarową z drugiej, pozostaje podjęcie decyzji w jaki sposób dane z aparatów pomiarowych będą trafiać do bazy. Do rozważenia są dwie drogi: ręczne wprowadzenie informacji pomiarowej do centralnej bazy danych lub zapewnienie automatycznej wymiany danych pomiędzy aparaturą a bazą.

serwer

W praktyce najczęściej najistotniejszą przesłanką decyzyjną jest aspekt ekonomiczny. Stajemy przed wyborem pomiędzy inwestycją w nowoczesne rozwiązanie techniczne, a stałym ponoszeniem kosztów pracy związanej z utrzymaniem spójności i bezpieczeństwa informacji w laboratorium. Automatyzacja zbierania danych zapewnia bowiem znaczącą racjonalizację czasu pracy personelu eliminując przy tym istotne źródło błędów jakim są pomyłki ludzkie w procesie przenoszenia, przetwarzania, scalania i dystrybucji informacji. Ponadto zwalidowane interfejsy wymiany danych zapewniają pełną spójność w tworzeniu informacji, od powstania wyniku na aparacie pomiarowym poprzez proces przetwarzania go w informację, aż do momentu jej publikacji w formie np. świadectwa badań. Automatyzacja ma zatem istotny wpływ zarówno na jakość informacji tworzonej przez laboratorium, jak również na koszty stałe prowadzonych badań.

Punktem wyjścia do oceny wykonalności takiej inwestycji oraz oszacowania jej kosztów jest inwentaryzacja wykorzystywanej aktualnie aparatury pomiarowej pod kątem możliwości jakie posiada, w zakresie Eksportu/Importu danych, zarówno od strony technicznej, tzn. posiadane przez urządzenia aktywne wyjścia cyfrowe, jak również aktywnych opcji w ich oprogramowaniu. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy opcja Exportu/Importu danych jest aktywna w zakupionej wersji oprogramowania. Często, zwłaszcza w starszych wersjach, była ona dodatkowo płatna i pomijana przy zakupie. Może więc okazać się, że oprogramowanie sterujące aparatem wymaga uzupełnienia. Wskazana jest również ekspertyza techniczna w zakresie zweryfikowania zgodności działania portów WE/WY urządzeń i ich oprogramowania z opisem zawartym w dokumentacji. Istotnym do zweryfikowania elementem, zwłaszcza w laboratoriach znajdujących się w obiektach przemysłowych, jest też właściwy dobór rozwiązania technicznego realizującego fizyczne podłączenie aparatu do sieci komputerowej (odległość od stacji, zakłócenia). Określając zakres komunikacji z urządzeniem konieczne jest wskazanie, czy do systemu bazodanowego przesyłane będą tylko wyniki końcowe, czy również wyniki pośrednie i odczyty surowe, czy obrazy (chromatogramy, zdjęcia mikroskopowe). Odrębną grupę aparatów, wymagającą indywidualnego podejścia do integracji z systemem bazodanowym, stanowią urządzenia wykorzystujące w procesie pomiarowym dane pobierane z bazy danych. Dzieje się tak np., jeżeli aparat pomiarowy dla prawidłowego podania wyniku potrzebuje skorzystać z danych systemu monitoringu środowiska, zapisywanych na bieżąco w centralnej bazie danych. Tu, ze względu na złożony zakres interfejsu (dwukierunkowość, zależności czasowe) ekspertyza może okazać się niezbędna. W zależności od posiadanego zaplecza informatycznego, można taką ekspertyzę przeprowadzić we własnym zakresie lub zlecić ją firmie zewnętrznej posiadającej udokumentowane doświadczenie w realizacji tego typu usług.