Audyt wewnętrzny w laboratorium? - Cel wiodący - jedno źródło informacji

Utworzono: środa, 19, wrzesień 2012 11:12


Cel wiodący - jedno źródło informacji

laptop
Jedynie system komputerowy umożliwiający modelowanie procesów daje możliwość implementacji modelu bliskiego konkretnej laboratoryjnej rzeczywistości. Rozważmy podstawowe procesy w realiach laboratorium, tj. pozyskiwanie zleceń, prowadzenie badań, tworzenie i dystrybucja informacji.

Kluczową rolą skutecznego wdrożenia jest doprowadzenie do sytuacji, w której stanie on się jedynym, kompletnym źródłem aktualnej informacji w laboratorium. Ważne jest, aby wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tworzeniem, udostępnianiem, dystrybucją czy archiwizacją informacji, zapewnić by:
 • wszystkie dane tworzące zapisy dokumentujące procesy: od pozyskiwania zlecenia przez proces badawczy do dostarczenia wyników odbiorcom były:
 • wprowadzane tyko raz,
 • zgromadzone w jednym miejscu,
 • oznaczone kto i kiedy je wprowadził,
 • uwiarygodnione poprzez proces zatwierdzania,
 • udostępnione w miejscu, gdzie są niezbędne,
 • zorganizowane tak, by łatwo było do nich sięgnąć,
 • zabezpieczone przed niepowołanym dostępem i ingerencją przez system uprawnień i mechanizmy rejestracji zmian.
 • na stanowisku pracy dostępne było jedno źródło informacji zapewniające co najmniej dostęp do:
 • mapy kompetencji dla weryfikacji uprawnień użytkownika do stanowiska pracy,
 • kompletnej, aktualnej, zgodnej z mapą uprawnień informacji niezbędnej do realizacji zadań,
 • zgodnego z mapą kompetencji zakresu czynności umożliwiającego i wspomagającego prawidłowe wprowadzenie wymaganych zapisów,
 • powiadomień o zmianach i aktualizacjach istotnych procedur.
 • algorytmy tworzenia informacji, w tym:
 • wyniku na podstawie odczytów składowych z przyrządów,
 • kart kontrolnych dla metod badawczych,
 • dokumentów, raportów, statystyk, zestawień na podstawie wyników badań, działały powtarzalnie, w formie możliwej do walidacji.
 • informacje udostępniane były użytkownikom systemu i dostarczane odbiorcom:
 • zgodnie z mapą uprawnień,
 • w uzgodnionej formie (wynik, zestawienie, raport, statystyka),
 • w ustalony sposób (poczta, e- mail, telefon),
 • w terminach wynikających ze zobowiązań.

Z punktu widzenia systemu zarządzania jakością odpowiedzialność za organizację i utrzymanie systemu informowania personelu na stanowiskach pracy, a także jakość i terminowość informacji przekazywanej odbiorcom spoczywa na kierownictwie laboratorium. Warto zatem zorganizować obieg informacji tak, by zarówno bieżący nadzór nad dokumentami i zapisami, jak również weryfikacja systemu w trakcie audytów wewnętrznych i zewnętrznych były skuteczne i mniej pracochłonne.

audyt
Audyt wewnętrzny w swoim założeniu ma wykazać czy i w jakim stopniu realizowane są cele polityki jakości i jakie działania podjąć, żeby poprawić ich realizację i usprawnić organizację pracy. W obszarze nadzoru nad zapisami prowadzonego w Prolab-3, audyt wewnętrzny można prowadzić pod kątem:

 • organizacji środowiska pracy w laboratorium, w zakresie:
 • przydziału zadań, poprzez weryfikację:
 • mapy uprawnień adekwatnej do przydzielanych zadań
 • mapy kompetencji zgodnie z kwalifikacjami zarejestrowanymi w ewidencji personelu
 • organizacji stanowiska pracy przez sprawdzenie, czy:
 • informacja jest wystarczająca do realizacji zadań
 • udostępniony zakres czynności daje możliwość wykonania wymaganych zapisów
 • tworzenia informacji poprzez sprawdzenie czy:
 • właściwie prowadzone są karty kontrolne dla metod badawczych,
 • struktura zapisów (danych) jest wystarczająca do wymaganego opisania badanego zjawiska,
 • algorytmy obliczeniowe tworzenia wyników na podstawie odczytów oraz informacji na podstawie wyników działają prawidłowo (walidacja)
 • dystrybucji informacji poprzez sprawdzenie:
 • zgodności używanych formularzy z wymaganiami odbiorców informacji
 • zgodności sposobu dostarczania informacji
 • sposobu realizacji procedur systemu jakości w w/w grupach tematycznych:
 • kompletność zapisów
 • terminowość realizacji zadań
 • jakość tworzonej informacji (rejestr skarg i reklamacji)

Większość w/w czynności audytor przeprowadza tylko raz, wykorzystując komputer na swoim biurku lub komputer na audytowanym stanowisku pracy, bowiem z dowolnego miejsca systemu sięgamy do tej samej bazy danych.