Twoje laboratorium. Twój LIMS - Wspomaganie systemu zarządzania jakością

Utworzono: poniedziałek, 24, wrzesień 2012 11:10


Prolab-3 – wspomaganie systemu zarządzania jakością
Wprowadzając system zarządzania jakością nasuwa się pytanie jaki wysiłek organizacyjny trzeba podjąć na etapie wdrożenia i jak utrwalić jego efekt tak, aby utrzymanie procedur w codziennej działalności wymagało jak najmniej dodatkowej pracy. Patrząc z punktu widzenia komputerowego wspomagania wdrożenia i utrzymania jego procedur trzeba wziąć pod uwagę te obszary funkcjonowania laboratorium, które mają związek z ewidencją dokumentów i zapisów, tworzeniem i przepływem informacji, w tym w szczególności:

  • zarządzanie dokumentami systemu zarządzania jakością
  • udostępnianie aktualnych dokumentów systemu zarządzania jakością na stanowiskach pracy
  • zarządzanie metodami pomiarowymi
  • zarządzanie kompetencjami personelu
  • nadzór nad aparaturą pomiarową i wyposażeniem
  • nadzór nad procesami objętymi systemem zarządzania jakością
  • zarządzanie wynikami badań
  • tworzeniem i dystrybucją informacji do odbiorców wyników

pomoc
Ponownie Prolab-3 staje się naturalnym sprzymierzeńcem. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zarządzaniem mapą kompetencji, tworzeniem dokumentów i zapisów wymaganych przez system zarządzania jakością, tworzy on jednolite, przyjazne środowisko pracy zarówno na etapie wprowadzania systemu zarządzania jakością, jak również weryfikacji poprawności i kompletności zapisów w trakcie audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Baza danych czy baza wiedzy?
Laboratorium realizując codzienne zadania tworzy zatem bazę danych. Bazę, która przez lata dokumentuje konkretne procesy i zjawiska. Duża populacja wiarygodnych, dobrze udokumentowanych, danych to źródło wielu ukrytych w kolumnach cyfr i opisów informacji, o trendach, o sezonowości zjawisk, wzajemnych korelacjach cech, etc. Duże populacje danych opisujących w sposób powtarzalny to samo zjawisko mogą stać się nieocenionym, unikalnym źródłem informacji. Tylko jak po takie informacje sięgnąć?

Prolab-3 + Statistica - krok do bazy wiedzy
Prolab-3 wspomaga proces tworzenia wiarygodnej bazy danych, organizuje strukturę zapisów, udostępnia informacje na stanowiskach pracy, przetwarza dane w informacje zgodnie z przeznaczeniem. Można powiedzieć, że w pełni wdrożony zabezpiecza wszystkie obszary działania związane z codzienną rzeczywistością laboratorium w sferze tworzenia i obiegu informacji.

Rozszerzenie PROLAB-3 o dostęp oprogramowania Statistica firmy StatSoft to kolejny krok w rozwoju systemu. Umożliwia on bowiem wszechstronną eksploatację danych zapisanych w bazie danych i otwiera użytkownikom z różnych służb Organizacji nowe obszary wykorzystania wyników pracy laboratorium.

Prolab-3 umożliwia w prosty sposób, za pomocą myszki i okienka zapytań, przygotowanie repetytorium danych dotyczących analizowanych zjawisk. Pakiet Statistica, udostępnia komplet wiarygodnych narzędzi statystycznych. Automatyczne, nie wymagające ręcznego przepisywania, przeniesienie repetytorium danych do pakietu Statistica, stwarza kompletne środowisko do realizacji nawet bardzo złożonych analiz danych dotyczących zjawisk i technologii. Wynik pomiarowy zapisany w bazie danych funkcjonuje w niej nie tylko ze względów archiwalnych. Przez cały czas jego przechowywania „pracuje”, stanowiąc element składowy różnego rodzaju analiz. Można powiedzieć, że przestaje być tylko kosztem archiwizacji, a zaczyna realnie „zarabiać” na swój pobyt w archiwum. Baza danych tworzona na podstawie wyników powstałych w trakcie codziennej pracy laboratorium zamienia się w bazę wiedzy unikalną dla badanych zjawisk i technologii w Organizacji.