fbpx
28 maja 2020

Rekrutacja – Opracowanie zintegrowanego systemu wspomagającego działalność w laboratoriach i działach badawczych i rozwojowych (B+R) przedsiębiorstw

UX Designer

Nazwa stanowiska pracy: UX Designer

Data publikacji: 11.05.2020r.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych: 19.05.2020r.

 Ilość etatów: 1

Forma umowy: umowa o pracę

Miejsce pracy: Zabrze

W związku z planowaną realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” pt:  „Opracowanie zintegrowanego systemu wspomagającego działalność w laboratoriach i działach badawczych i rozwojowych (B+R) przedsiębiorstw”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  poszukujemy pracowników na wskazane poniżej stanowiska pracy.

Zakres obowiązków:

1. Realizacja badań przemysłowych (udział w zadaniach 1-2, 4, 6-7, 11-12, 16-17, 19 projektu):

– przeprowadzanie badań, wywiadów i testów rozwiązań z użytkownikami;

– obserwacja i diagnoza problemów potencjalnych użytkowników końcowych;

– zebranie wymagań dotyczących produktu (od strony użytkownika);

– projektowanie interakcji i makiet;

– czynny udział w tworzeniu prototypu interfejsów;

2. Realizacja prac rozwojowych (udział w zadaniach 21-22, 24, 26 projektu):

– planowanie kolejności wykonywania poszczególnych kroków przez użytkownika;

– weryfikacja możliwości i sposobu realizacji zaproponowanych funkcjonalności;

– projektowanie interfejsu i grafiki;

– współpraca z inżynierem ds. jakości oprogramowania w przeprowadzaniu testów;

– aktywny udział w procesie tworzenia produktu;

Wymagania:

1. Wykształcenie kierunkowe wyższe w stopniu min. Magistra potwierdzone dyplomem;

2. Min. trzy letnie doświadczenie na stanowisku UX Designer;

3. Umiejętności tworzenia i rozwijania interfejsów aplikacji, w tym prototypów potwierdzone prezentacją min. pięciu zrealizowanych i wdrożonych interfejsów (opis i ekrany interfejsu);

4. Umiejętność analitycznego myślenia i empatii względem innych ludzi, umiejętność słuchania, argumentacji i współpracy, zmysłu estetycznego, ale i obycia technicznego;

5. Umiejętności planowania koncepcji projektów graficznych oraz ich realizacji;

6. Wiedzy o ograniczeniach technicznych;

7. Znajomości gotowych rozwiązań służących do tworzenia UI od strony projektanta (min. zawansowana znajomość aplikacji Adobe Ai,Id,Xd,Ps, Axure RP);

8. Znajomości współczesnych trendów technologicznych i projektowych;

9. Umiejętności konstruktywnego opiniowania istniejących produktów i proponowania ulepszeń;

10. Znajomość metodologii Agile;

11. Znajomość metodologii Google Design Sprint

12. Znajomość i umiejętne wykorzystanie narzędzi Service Design w procesie projektowym

13. Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym oraz wysokość brutto oczekiwanej stawki godzinowej wynagrodzenia.

Oferujemy:

  • zatrudnienie na okres 18 miesięcy, w wymiarze 143,33 rbg/miesiąc
  • elastyczne godziny pracy,
  • pracę w niewielkim, zgranym zespole,
  • możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
  • niezależność i swobodę w prowadzeniu badań user experience.

Aplikacja powinna zawierać CV oraz List Motywacyjny zawierający oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Aplikacja prosimy składać do dnia 18.05.2020r w formie papierowej bezpośrednio w biurze Inform-Tech Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Karola Miarki 7/11 lub pocztą.

Dodatkowe warunki:

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, jego odwołania, unieważnienia i zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
  • Powyższe warunki udziału w postępowaniu rekrutacyjnym będą weryfikowane na podstawie CV, dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje, doświadczenie i oświadczenia Oferenta.
  • Łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
  • Kandydat zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem pracy. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
  • Osoba do kontaktu z Kandydatami: Grzegorz Paprotny tel. 504-167-745 e-mail: gp@inform-tech.pl